زمان برگزاری پیش رویداد اول برای صاحبان ایده ها
1397-10-22

به استحضار اندیشمندان گرامی که با ارسال ایده خود در رویداد مشارکت نموده اند می رساند پیش رویداد اول با حضور کلیه صاحبان ایده ها روز پنجشنبه 27 دی 97 در مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس واقع در شهر بوشهر، بهمنی، سه راه دانشگاه خلیج فارس  برگزار می شود. هر نفر 3 دقیقه برای ارائه ایده خود وقت دارد. برای داوری هر ایده 2 دقیقه اختصاص می یابد.